Privacy

Privacyverklaring

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de geldende Belgische Wetgeving. 

Indien u vragen heeft bij de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u ons steeds bijkomende informatie vragen: 

  • Massage Relaxation, Raymond Coosemans
  • Katangabinnenhof 3, 3080 Tervuren
  • +32 472 450 580, info@massage-relaxation.be

Mogelijke toekomstige aanpassingen aan deze verklaring zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Verwerkingen

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

Klantenbeheer

Wanneer u een overeenkomst met ons sluit, dienen wij de relevante persoonsgegevens op te vragen en te verwerken om de overeenkomst te kunnen uitvoeren (levering, facturatie, …). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan verwerkers buiten de E.U. Wij houden deze gegevens in principe bij gedurende dezelfde termijn als de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen. 

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen ‘cookies’ op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens en profilering.  Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en/of domeinnaam telkens u onze website bezoekt. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die wij inschakelen voor het onderhoud en beheer van onze website, maar worden niet doorgegeven buiten de EU en worden niet langer dan 5 jaar bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid).

Direct Marketing

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houden wij ons het recht voor uw gegevens te verwerken met het oog op direct marketing. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die wij inschakelen om de direct marketing te kunnen uitvoeren, maar worden niet doorgegeven buiten de EU en worden niet langer dan 5 jaar bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid).

Uw rechten m.b.t. deze verwerkingen

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) conform de Algemene verordening gegevensbescherming, over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde. U kan deze rechten eenvoudig uitoefenen door een e-mail te richten aan: info@massage-relaxation.be, Raymond Coosemans. 

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zullen wij u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder de voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –contact@apd-gba.be).